Na naszym osiedlu obowiązuje znak D-40 „Strefa zamieszkania”. Obowiązują w niej szczególne zasady ruchu drogowego:
– pojazdy nie mogą przekraczać prędkości 20 km/h
– piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami i mogą korzystać z całej szerokości drogi
– należy zwracać również szczególną uwagę na dzieci, które w przeciwieństwie do dróg poza strefą zamieszkania, mogą się po niej poruszać bez opieki innych osób (co najmniej 10-letnich)
– zabroniony jest postój pojazdów poza wyznaczonymi w tym celu miejscami
– wszelkiego rodzaju urządzenia wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi
– na skrzyżowaniach dróg pierwszeństwo nie powinno być określone znakami (czyli obowiązuje zasada „prawej ręki”) z wyjątkiem znaku B-20 „STOP” umieszczanego w miejscach o słabej widoczności.
W strefie zamieszkania mogą występować  zarówno skrzyżowania jak i połączenia dróg publicznych z tymi niepublicznymi (wewnętrznymi). W przypadku skrzyżowań dróg publicznych występujących w strefie zamieszkania obowiązuje zasada „prawej ręki” chyba, że znaki drogowe stanowią inaczej. Kierujący pojazdem, zbliżając się do takich miejsc, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. Natomiast na połączeniach, przecięciach lub też rozwidleniach dróg publicznych z drogami wewnętrznymi (niepublicznymi) obowiązują już inne zasady. Nie są to skrzyżowania. Kierujący pojazdem wyjeżdżając z drogi wewnętrznej widząc znak D-47 „koniec drogi wewnętrznej” włącza się do ruchu, musi zachować szczególną ostrożność i jest obowiązany do ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym jego uczestnikom. Czyli w tych miejscach zasada „prawej ręki” nie będzie miała zastosowania. Pierwszeństwo przejazdu należy się zawsze pojazdowi poruszającemu się po drodze publicznej. Nie ma tu znaczenia, czy jest to obszar objęty strefą zamieszkania, czy też znajduje się poza nią. Te przepisy mają ogólny charakter.
[Wykorzystałem materiał z poniższego linku]
https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ekspert-wyjasnia/tomasz-barnas-strefa-zamieszkania-i-jej-szczegolne-zasady

Pierwszeństwo przejazdu w strefie zamieszkania

Dodaj komentarz